കാൽവരിയിലേക്ക് വീണ്ടും

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Kaalvariyilekku Veentum
Serial No: 
1180
First published: 
1971
No of pages: 
184
Price in Rs.: 
Rs.120
Edition: 
2008