പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ

Perumpatavam shreedharan

രചനകൾ

Title Catalog Tags Year Shelf
1 ബോധിവൃക്ഷം നാടകം 1966
IN - 104
2 കാൽവരിയിലേക്ക് വീണ്ടും നോവൽ 1971
OUT - 184
3 അഷ്ടപദി നോവൽ 1974
OUT - 0
4 ഇടത്താവളം നോവൽ 1975
IN - 263
OUT - 263
5 അന്തിവെയിലിലെ പൊന്ന് നോവൽ 1977
OUT - 352
6 പകൽപ്പുരം നോവൽ 1981
IN - 288
7 ഇരുട്ടിൽ പറക്കുന്ന പക്ഷി നോവലെറ്റുകൾ 1981
OUT - 0
8 അർക്കവും ഇളവെയിലും നോവൽ 1983
OUT - 0
9 ആരണ്യഗീതം നോവൽ 1984
OUT - 0
10 ഒറ്റച്ചിലമ്പ് നോവൽ 1988
IN - 176
11 ഏഴാംവാതിൽ നോവൽ 1989
OUT - 133
12 എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമ നോവൽ 1989
OUT - 167
IN - 167
13 പ്രദക്ഷിണവഴി നോവൽ 1990
OUT - 197
14 അസ്തമയത്തിന്റെ കടൽ നോവൽ 1991
IN - 0
15 തൃഷ്ണ നോവൽ 1991
OUT - 152
16 ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ നോവൽ 1993
OUT - 0
17 ഗോപുരത്തിനു താഴെ നോവൽ 1993
IN - 184
18 നിന്റെ കൂടാരത്തിനരികെ നോവൽ 1997
IN - 201
19 അരൂപിയുടെ മൂന്നാംപ്രാവ് നോവൽ 1998
IN - 208
20 കൃപാനിധിയുടെ കൊട്ടാരം ചെറുകഥ 1998
IN - 152
21 വാൾമുനയിൽ വെച്ച മനസ്സ് നോവൽ 2001
IN - 0
22 ദൈവത്തിന്റെ കാട്ടിലെ ഒരില ചെറുകഥ 2002
IN - 0
23 ശംഖുമുദ്രയുള്ള വാൾ നോവൽ 2003
OUT - 0
24 അഭയം നോവൽ 2004
OUT - 0
25 ഹൃദയരേഖ മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾ 2004
OUT - 173
26 നാരായണം നോവൽ 2004
OUT - 136
27 അയോധ്യയിലേക്ക് ഇതിലെ മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾ ലേഖനം 2009
IN - 159
28 ഏകാന്തവും നിഗൂഢവുമായ എന്തോ നോവൽ നോവൽ 2009
OUT - 80