അയോധ്യയിലേക്ക് ഇതിലെ

In shelf: 
IN
രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലെ അധാർമ്മികതയ്ക്കെതിരെ ഒരെഴുത്തുകാരൻ നടത്തുന്ന കുറ്റവിചാരണ. ഇടയ്ക്കു് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നക്ഷത്രശോഭ നിറച്ച അപൂർവ്വ വ്യക്തിത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ. ഈ പുസ്തകം അങ്ങനെയാണു്.
Title in English: 
Ayodhyayilekku ithile
Serial No: 
1640
First published: 
2009
No of pages: 
159
Price in Rs.: 
Rs.110
Edition: 
2009