അയോധ്യയിലേക്ക് ഇതിലെ

First published: 
2009
Booking count: 
0

രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലെ അധാർമ്മികതയ്ക്കെതിരെ ഒരെഴുത്തുകാരൻ നടത്തുന്ന കുറ്റവിചാരണ. ഇടയ്ക്കു് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നക്ഷത്രശോഭ നിറച്ച അപൂർവ്വ വ്യക്തിത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ.
ഈ പുസ്തകം അങ്ങനെയാണു്.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 1640 അയോധ്യയിലേക്ക് ഇതിലെ IN