നാടകം

Go back to Catalog

Title Author First published Tags
ലങ്കാലക്ഷ്മി സി.എൻ.ശ്രീകണ്ഠൻനായർ 1978
ക്രോസ്ബെൽറ്റ് എൻ.എൻ.പിള്ള 1967
നാടകത്രയം സി.എൻ.ശ്രീകണ്ഠൻനായർ 2001
നാടകാന്തം സി.രാധാകൃഷ്ണൻ 2000
അഗ്നി പൂണിയിൽ സുരേന്ദ്രൻ 2001
അഗ്നിച്ചിറകുകൾ ടി.കെ.മാറിയിടം 2005
ജനശത്രു ഇബ്സൻ 1984
വെളിച്ചമേ, നീ എവിടെ? സി.എൽ.ജോസ് 2002
അമരാവതി സബ്ട്രഷറി ശ്രീമൂലനഗരം മോഹൻ 2000
അഴുക്കു പുരണ്ട കൈകൾ ഴാങ് പോൽ സാർത്ര് 1985
ക്ഷീരബല സഹചരാദി കഷായത്തിൽ എൻ.പി.ചെല്ലപ്പൻനായർ 1962
അശ്വത്ഥാമാവു് ജി.എൻ.ചെറുവാടു് 1982
കാപാലിക എൻ.എൻ.പിള്ള 1971
ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ എരുമേലി പരമേശ്വരൻപിള്ള 1991
സെറ്റ്സ്വാനിലെ നല്ല സ്ത്രീ ബെർതോൾഡ് ബ്രെഹ്ത് 2008
സൃഷ്ടി കെ.ടി.മുഹമ്മദ് 1972
കലി സി.എൻ.ശ്രീകണ്ഠൻനായർ 1977
ജൂലിയസ് സീസർ വില്യം ഷേക്സ്പിയർ 1984
ഒഥെല്ലോ വില്യം ഷേക്സ്പിയർ 1986
പന്ത്രണ്ടാം രാവ് വില്യം ഷേക്സ്പിയർ 2009
പാവവീട് ഹെൻറിക് യൊഹൻ ഇബ്സൺ 1983
റോമിയോയും ജൂലിയറ്റും വില്ല്യം ഷേക്സ്പിയർ 2009
ഹാംലെറ്റ് വില്ല്യം ഷേക്സ്പിയർ 2008
നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടംപോലെ വില്ല്യം ഷേക്സ്പിയർ 2009
ബോധിവൃക്ഷം പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ 1966
ഗോദൊയെ കാത്ത് സാമുവൽ ബെക്കറ്റ് 2003
അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് വി.ടി.ഭട്ടതിരിപ്പാട് 1930
കൊടുങ്കാറ്റ് വില്ല്യം ഷേക്സ്പിയർ 2008
ഒഴുക്കുകൾ കൈനിക്കര പത്മനാഭപിളള 1953
തലമുറകൾ ഒ.വി.വിജയൻ 1997
അമ്മ, ഏലംകുളം മനയ്ക്കലെ അമ്മ പി.കെ.വേണുക്കുട്ടൻനായർ 1999
നമ്മള്ളൊന്ന് ചെറുകാട് 1948
മലയാളശാകുന്തളം എ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ 1912 നാടകം
ദൈവത്തിന്റെ തൊപ്പി ജോയ് മാത്യു 2015 നാടകം