ഒ.വി.വിജയൻ

O. Vi. Vijayan

രചനകൾ

Title Catalog Tags Year Shelf
1 ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം നോവൽ 1969
IN - 167
OUT - 167
2 കുറിപ്പുകൾ - ഒ.വി.വിജയൻ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ 1983
IN - 0
3 അശാന്തി രതിയുടെ കഥകൾ ചെറുകഥ 1985
IN - 0
4 ധർമ്മപുരാണം നോവൽ 1985
OUT - 216
OUT - 0
5 ഘോഷയാത്രയിൽ തനിയെ മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾ 1987
IN - 0
6 ഗുരുസാഗരം നോവൽ നോവൽ 1987
IN - 142
7 കടൽത്തീരത്ത് ചെറുകഥ 1988
IN - 0
8 വർഗസമരം, സ്വത്വം മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾ 1988
IN - 92
9 ഇതിഹാസത്തിന്റെ ഇതിഹാസം ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ 1989
IN - 88
10 കാറ്റ് പറഞ്ഞ കഥ ചെറുകഥ 1989
OUT - 0
11 പ്രവാചകന്റെ വഴി നോവൽ 1993
IN - 0
12 തലമുറകൾ നാടകം 1997
IN - 288
13 ഒ.വി.വിജയന്റെ കഥകൾ ചെറുകഥ 2000
IN - 863
14 മധുരം ഗായതി നോവൽ 2002
IN - 0
15 എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥകൾ - ഒ.വി.വിജയൻ ചെറുകഥ 2003
IN - 0
16 ഒ.വി.വിജയന്റെ ലേഖനങ്ങൾ മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾ ലേഖനം 2005
IN - 899
17 ഓർമപ്പുസ്തകം ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ 2006
IN - 208
18 വിജയന്റെ കത്തുകൾ മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾ കത്തുകൾ 2011
IN - 103