ഇതിഹാസത്തിന്റെ ഇതിഹാസം

Ithihasathinte Ithihasam
First published: 
1989
Booking count: 
2

ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഇതുപതു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിഹാസകാരൻ ആ രചനാകാലത്തേക്കൊന്നു തിരിഞ്ഞുനോക്കി - അത് മറ്റൊരു ഇതിഹാസമായി. തന്റെ രചനയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി വളർന്ന ആശയഗതികളെപ്പറ്റി തന്റെ മനോഭാവവും നോവലിന്റെ മനോഭാവവും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അപൂർവ്വരചന.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 Front cover of ഇതിഹാസത്തിന്റെ ഇതിഹാസം - ഒ.വി.വിജയൻ 2157 ഇതിഹാസത്തിന്റെ ഇതിഹാസം IN