വർഗസമരം, സ്വത്വം

In shelf: 
IN
സായുധ വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ചും അതിൽ വർഗങ്ങൾക്കുള്ള പങ്കിനെക്കുറിച്ചും നമുക്കു് ഇന്നുള്ള ധാരണ ഒരു നൂറ്റാണ്ടു് പഴക്കമുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ തന്നവയാണു്. പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ശരിയോ തെറ്റോ എന്നതല്ല പ്രശ്നം; അവസാനത്തെ പാഠപുസ്തകം ഇല്ലെന്നുള്ളതാണു്. സങ്കീർണ്ണവും സ്തോഭജനകവുമായ നമ്മുടെ സ്വത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ മുതിരാതെ ആര്യാവർത്തത്തിന്റെ സ്വത്വത്തിൽ നാമതിനെ ലയിപ്പിച്ചു് താല്ക്കാലിക സംതൃപ്തി നേടുകയാണിന്നു്. വർഗം, വർഗസമരം, സ്വത്വം എന്നിവയ്ക്കു് പുതിയൊരർത്ഥരുചി കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു വിചാരവിപ്ലവമാണു് ഈ ലേഖനസമാഹാരം.
Title in English: 
Vargasamaram, svathvam
ISBN: 
81-240-0189-8
Serial No: 
1275
First published: 
1988
No of pages: 
92
Price in Rs.: 
Rs.20
Edition: 
1995