തൃഷ്ണ

In shelf: 
OUT
സ്നേഹിച്ചു കൊതി തീരാത്ത ഒരാത്മാവ് പിതൃലോകങ്ങളുടെ പളുങ്കുഗോപുരങ്ങൾ കടന്ന് ഭൂമിയിലേയ്ക്കു് വരുന്നു. ഇതൊരു യക്ഷിക്കഥയല്ല. സ്വപ്നതുല്യമായ ഒരനുഭവത്തെ പ്രതിഭയുടെ മാന്ത്രിക ഭംഗി കൊണ്ട് പെരുമ്പടവം യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് അടുപ്പിക്കുന്നു.
Title in English: 
Thrushna
Serial No: 
1314
First published: 
1991
No of pages: 
152
Price in Rs.: 
Rs.60
Title Ref: 
Edition: 
1998