ഹൃദയരേഖ

First published: 
2004
Booking count: 
0

നന്മകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കാലവും ജീവിതവും തരിശായി തീരുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്നു് ഏകാകിയായ ഒരാൾ തന്റെ ആകുലതകൾ പങ്കുവെയ്ക്കുന്നു. ഓരോ വാക്കിന്മേലും സ്വന്തം ഹൃദയത്തിന്റെ ചിഹ്നം കൊത്തിവയ്ക്കുന്ന ഒരെഴുത്തുകാരന്റെ ഉൽക്കണ്ഠയും ക്ഷോഭവും വ്യസനവും വേവലാതിയുമൊക്കെ ഈ ലേഖനങ്ങളിൽ വെളിവാകുന്നു.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 1231 ഹൃദയരേഖ OUT