ഹൃദയരേഖ

In shelf: 
OUT
നന്മകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കാലവും ജീവിതവും തരിശായി തീരുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്നു് ഏകാകിയായ ഒരാൾ തന്റെ ആകുലതകൾ പങ്കുവെയ്ക്കുന്നു. ഓരോ വാക്കിന്മേലും സ്വന്തം ഹൃദയത്തിന്റെ ചിഹ്നം കൊത്തിവയ്ക്കുന്ന ഒരെഴുത്തുകാരന്റെ ഉൽക്കണ്ഠയും ക്ഷോഭവും വ്യസനവും വേവലാതിയുമൊക്കെ ഈ ലേഖനങ്ങളിൽ വെളിവാകുന്നു.
Title in English: 
Hrudayarekha
Serial No: 
1231
First published: 
2004
No of pages: 
173
Price in Rs.: 
Rs.100
Edition: 
2008