ഏകാന്തവും നിഗൂഢവുമായ എന്തോ

In shelf: 
OUT
Title in English: 
ekanthavum nighoodavumaaya entho
Serial No: 
2009
First published: 
2009
No of pages: 
80
Price in Rs.: 
Rs.60
Edition: 
2009