പകൽപ്പുരം

In shelf: 
IN
രണ്ടു നോവലുകൾ: 1. പകൽപ്പൂരം 2. ഹൃദയത്തിലെ വേനൽ
Title in English: 
Pakalppuram
ISBN: 
81-240-0710-1
Serial No: 
1198
First published: 
1981
No of pages: 
288
Price in Rs.: 
Rs.115
Edition: 
1999