ദൈവത്തിന്റെ കാട്ടിലെ ഒരില

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
IN
Title in English: 
Dyvatthinte kaattile orila
ISBN: 
81-240-1114-1
Serial No: 
478
First published: 
2002
No of pages: 
0
Price in Rs.: 
Rs.65
Edition: 
2002