എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമ

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Ente hrudayatthinte utama
Serial No: 
1396
First published: 
1989
No of pages: 
167
Price in Rs.: 
Rs.100
Edition: 
2008