കൊൽക്കത്ത

In shelf: 
OUT
ഒരു മഹാനഗരത്തിലെ ദരിദ്രജനങ്ങളുടെ ജീവിതകഥയാണു് <em>കൊൽക്കത്ത</em> പറയുന്നതു്. സ്വന്തം ജീവിതം ചേരികളിൽ വസിക്കുന്ന ഈ പാവപ്പെട്ടവർക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധരെയും ഭയാനകമായ ദാരിദ്ര്യത്തിലും പരസ്പരസ്നേഹത്തിലും ഒത്തൊരുമയിലും കഴിയുന്ന ജനലക്ഷങ്ങളെയും ലോകത്തിനു മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണു് ഈ ഗ്രന്ഥം. വായിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും മനസ്സിൽ ചലനങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നത്ര ശക്തമായ രചന.
Title in English: 
Kolkkattha
ISBN: 
978-81-264-2524-2
Serial No: 
1192
First published: 
2009
No of pages: 
503
Price in Rs.: 
Rs.250
Edition: 
2009