എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥകൾ - എം.ടി.

In shelf: 
LOST
Title in English: 
Ente priyappetta kathakal - em. Ti.
ISBN: 
81-7130-603-9
Serial No: 
1199
First published: 
1996
No of pages: 
344
Price in Rs.: 
Rs.150
Edition: 
2009