എം.ടി.വാസുദേവൻ നായർ

MT Vasudevan Nair

രചനകൾ

Title Catalog Tags Year Shelf
1 രക്തം പുരണ്ട മൺതരികൾ ചെറുകഥ 1952
IN - 198
2 നിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ചെറുകഥ 1956
IN - 0
3 നാലുകെട്ട് നോവൽ 1958
OUT - 204
OUT - 204
4 അസുരവിത്ത് നോവൽ നോവൽ 1962
OUT - 274
5 കാഥികന്റെ പണിപ്പുര മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾ 1963
IN - 0
6 ബന്ധനം ചെറുകഥ 1963
IN - 0
7 കളിവീട് ചെറുകഥ 1965
IN - 48
8 കാലം നോവൽ നോവൽ 1969
OUT - 271
9 പാതിരാവും പകൽവെളിച്ചവും നോവൽ 1977
OUT - 118
10 വിലാപയാത്ര നോവൽ നോവൽ 1978
IN - 87
11 സ്വർഗ്ഗം തുറക്കുന്ന സമയം ചെറുകഥ 1983
DAMAGE - 0
12 എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തിരക്കഥകൾ തിരക്കഥ 1983
IN - 344
13 രണ്ടാമൂഴം നോവൽ 1984
OUT - 328
OUT - 328
IN - 300
14 ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ തിരക്കഥ 1989
OUT - 100
15 ദയ എന്ന പെൺകുട്ടി നോവൽ 1992
OUT - 70
16 അറബിപ്പൊന്ന് നോവൽ നോവൽ 1996
IN - 439
17 എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥകൾ - എം.ടി. തിരക്കഥ 1996
LOST - 344
18 രമണീയം ഒരു കാലം മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾ ലേഖനങ്ങൾ 1998
OUT - 200
19 ഷെർലക്ക് ചെറുകഥ 1998
IN - 78
20 ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരി തിരക്കഥ 2001
IN - 104
21 വാരാണസി നോവൽ നോവൽ 2002
IN - 177
22 കണ്ണാന്തളിപ്പൂക്കളുടെ കാലം മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾ 2003
IN - 128
23 സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ 2003
IN - 120
24 അമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ 2005
LOST - 103
25 ചിത്രത്തെരുവുകൾ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ സ്മരണകൾ 2010
OUT - 219