സ്വർഗ്ഗം തുറക്കുന്ന സമയം

In shelf: 
DAMAGE
Title in English: 
Svarggam thurakkunna samayam
ISBN: 
81-226-0532-X
Serial No: 
188
First published: 
1983
No of pages: 
0
Price in Rs.: 
Rs.55
Edition: 
2006