രമണീയം ഒരു കാലം

In shelf: 
OUT
Title in English: 
ramaneeyam oru kaalam
ISBN: 
81-87480-40-8
Serial No: 
2003
First published: 
1998
No of pages: 
200
Price in Rs.: 
Rs.125
Edition: 
2010