കളിവീട്

In shelf: 
IN
എം.ടി.വാസുദേവൻനായരുടെ ആദ്യകാല കഥകളുടെ ഒരു സമാഹാരം. രാജി, വധുവെ ആവശ്യമുണ്ടു്, പുതിയ അടവുകൾ, നീർപോളകൾ, മാതാവ് എന്നിവയാണു് ഉള്ളടക്കം.
Title in English: 
Kaliveetu
ISBN: 
81-264-0415-9
Serial No: 
28
First published: 
1965
No of pages: 
48
Price in Rs.: 
Rs.25
Edition: 
2005