തത്ത്വമസി - തത്ത്വവും അനുഷ്ഠാനവും

In shelf: 
IN
തത്ത്വമസി എന്ന മഹാവാക്യത്തിന്റെ താത്ത്വികമായ പൊരുളും അതിനിടയായിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തലവിവരണവും ഗുരു, ശിഷ്യന്റു് നൽകുന്ന ഏഴു് ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം മനുഷ്യന്റെ നിത്യജീവിതത്തിൽ അതിനുള്ള പ്രായോഗിക പ്രസക്തിയും പരിശോധിക്കുന്നു. ശങ്കര-രാമ-മധ്വന്മാർ, തിബോ, ഹ്യൂം, മാക്സ് മുള്ളർ , പോൾ ഡോയിസ്സൻ, ഡോ.രാധാകൃഷ്ണൻ, നടരാജഗുരു എന്നിവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള വിലയിരുത്തലുകളുടെ പുനരവലോകനവും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ടു്.
Title in English: 
thathvamasi - thathvavum anushtanavum
ISBN: 
81-7130-001-4
Serial No: 
1215
First published: 
1988
No of pages: 
182
Price in Rs.: 
Rs.100
Edition: 
2009