ആദിവാസി പുരാവൃത്തം

In shelf: 
IN
പുരാവൃത്തങ്ങൾ ഭൂതകാല ജീവിതസംസ്കാരം പേറുന്ന ചെപ്പേടുകളാണു്. സമൂഹജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നതമേഖലകളിലെ പുരാവൃത്തങ്ങളെ പഠിക്കാനും ഐതിഹ്യമാലകൾ രചിക്കാനും മുമ്പു് ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ പ്രാന്തവത്കരിക്കപ്പെട്ട ആദിവാസി - ദളിത് ജീവിതങ്ങളുടെ പുരാവൃത്തപഠനങ്ങൾ വേണ്ടത്ര നടന്നിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ബോധങ്ങൾക്ക് അന്യമായ ഒരു ലോകബോധത്തെ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ആദിവാസിപുരാവൃത്തകഥകൾ ഇദംപ്രഥമമായി ശേഖരിച്ചവതരിപ്പിക്കുന്ന ഫോക്ലോർ പഠനഗ്രന്ഥം.
Title in English: 
Aadivaasi puraavruttham
ISBN: 
81-264-1565-7
Serial No: 
1238
First published: 
2007
No of pages: 
112
Price in Rs.: 
Rs.60
Edition: 
2007