13 തമിഴ് കഥകൾ

In shelf: 
OUT
പുതുമൈപിത്തൻ, സുന്ദരരാമസ്വാമി, കി.രാജനാരായണൻ, അശോകമിത്രൻ, തി.ജാനകിരാമൻ, ജി.നാഗരാജൻ, വണ്ണദാസൻ, ന.മുത്തുസ്വാമി, പ്രപഞ്ചൻ, അമ്പൈ, ജയമോഹൻ, എസ്.രാമകൃഷ്ണൻ, ച.തമിഴ് ശെൽവൻ എന്നിവരുടെ കഥകൾ.
Title in English: 
13 thamizhu kathakal
ISBN: 
81-264-0164-8
Serial No: 
1252
First published: 
2000
No of pages: 
140
Price in Rs.: 
Rs.55
Edition: 
2000