നിരവധി പേർ

Niravadhi per

രചനകൾ

Title Catalog Tags Year Shelf
1 ഫിലോകാലിയ മതം
527
627
495
522
514
2 കഥാനകം - ലക്കം ഒന്ന് മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾ 1999
IN - 0
3 13 തമിഴ് കഥകൾ ചെറുകഥ 2000
OUT - 140
4 മോഹജ്വാല ചെറുകഥ 2004
0
5 വിശ്വപ്രസിദ്ധ ഭീകരകഥകൾ ചെറുകഥ 2006
OUT - 170
6 പരിസ്ഥിതിക്കവിതകൾ കവിത 2006
0
7 കിനാവും കണ്ണീരും ബാലസാഹിത്യം 2006
IN - 100
8 ലാൽഗഢ് - യോജിപ്പും വിയോജിപ്പും രാഷ്ട്രീയം 2009
IN - 0
9 ആരാണ് ഭീകരൻ? എന്താണ് ഭീകരത? രാഷ്ട്രീയം 2009
IN - 0
10 ബൊക്കാഷ്യോ കഥകൾ ചെറുകഥ 2009
IN - 0
11 ലൌ ജിഹാദ് ചെറുകഥ 2010
0
12 പെണ്ണിര മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾ അനുഭവം 2011
IN - 138
13 ശാസ്ത്രം എത്ര ലളിതം - പരിസ്ഥിതിപഠനവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രം 2012
IN - 982
14 ശാസ്ത്രം എത്ര ലളിതം - ഗണിതശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രം 2012
IN - 1088
15 ശാസ്ത്രം എത്ര ലളിതം - ഭൌതികശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രം 2012
IN - 1000
16 ശാസ്ത്രം എത്ര ലളിതം - രസതന്ത്രം ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രം 2012
IN - 984
17 ശാസ്ത്രം എത്ര ലളിതം - സസ്യശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രം 2012
IN - 1000
18 ശാസ്ത്രം എത്ര ലളിതം - ജന്തുശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രം 2012
IN - 896
19 ലോകാന്തരങ്ങൾ മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾ ബിനാലെ, കൊച്ചി മുസിരിസ് ബിനാലെ 2014
IN - 245
20 പനനൊങ്കും കുരുമുളകും മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം 2016
IN - 132