ലാൽഗഢ് - യോജിപ്പും വിയോജിപ്പും

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
IN
ലാൽഗഢും ഗ്രീൻ ഹണ്ടും എന്തുകൊണ്ട്? ഭരണവർഗ്ഗ നിലപാട്, ഇടതു വിമർശനങ്ങൾ, മാദ്ധ്യമ വിശകലനങ്ങൾ, മാവോയിസ്റ്റ് പ്രതികരണങ്ങൾ
Title in English: 
Laalgaddu - yojippum viyojippum
Serial No: 
629
First published: 
2009
No of pages: 
0
Price in Rs.: 
Rs.100
Edition: 
2009