മഹാത്മാഗാന്ധി - 100 വർഷങ്ങൾ

In shelf: 
IN
ഐൻസ്റ്റീൻ, മിഖായേൽ ഷൊളോഖോവ്, ആർനോൾഡ് ടോയൻബി, ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗാഫർഖാൻ, ലൂയിഫിഷർ, മൌണ്ട്ബാറ്റൺ പ്രഭു, ഹെർബർട്ട് റീഡ്, ഹാരോൾഡ് വിൽസൺ തുടങ്ങിയ ലോകപ്രശസ്തരുടെ ഗാന്ധിസ്മരണകളും പഠനങ്ങളും.
Title in English: 
Mahaathmaagaandhi - 100 varshangal
ISBN: 
978-81-264-1836-7
Serial No: 
1272
First published: 
1969
No of pages: 
390
Price in Rs.: 
Rs.195
Edition: 
2008