വിശ്വപ്രസിദ്ധ ഭീകരകഥകൾ

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
OUT
ബൽസാക്ക്, നഥാനിയേൽ ഹാത്തോൺ, എഡ്ഗാർ അലൻ പോ, ചാൾസ് ഡിക്കെൻസ്, വിൽക്കി കോളിൻസ്, ബ്രാം സ്റ്റോക്കർ, മോപസാങ്ങ്, സർ ആർതർ കോനൻ ഡോയൽ, ഡബ്ലിയു. ഡബ്ലിയു. ജേക്കബ്, ഡി.എച്ച്.ലോറൻസ് എന്നിവരുടെ ഭീകരകഥകൾ
Title in English: 
Vishvaprasiddha bheekarakathakal
ISBN: 
81-300-0469-0
Serial No: 
8
First published: 
2006
No of pages: 
170
Price in Rs.: 
Rs.95
Edition: 
2006
Translator: