ഫിലോകാലിയ - 2

3-ആം നൂറ്റാണ്ടു മുതല്‍ 14-ആം നൂറ്റാണ്ടു വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ക്രിസ്തീയ സന്ന്യാസിവര്യന്മാര്‍ എഴുതിയ സത്പ്രേമസൂക്തങ്ങള്‍.
Title in English: 
Philokaaliya - 2
ISBN: 
81-903089-0-4
Serial No: 
1427
No of pages: 
522
Price in Rs.: 
Rs.0