ഫിലോകാലിയ

Catalog: 
Booking count: 
0

3-ആം നൂറ്റാണ്ടു മുതല്‍ 14-ആം നൂറ്റാണ്ടു വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ക്രിസ്തീയ സന്ന്യാസിവര്യന്മാര്‍ എഴുതിയ സത്പ്രേമസൂക്തങ്ങള്‍.

Copies available