രാഷ്ട്രീയം

Go back to Catalog

Title Author First published Tags
ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം 1920-1998 ഇ.എം.എസ് 1999
ലാൽഗഢ് - യോജിപ്പും വിയോജിപ്പും നിരവധി പേർ 2009
ആരാണ് ഭീകരൻ? എന്താണ് ഭീകരത? നിരവധി പേർ 2009
മുതലാളിത്തത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധിയും സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ഭാവിയും പ്രഭാത് പട്നായിക് 2008
ആഗോളവത്കരണവും മാർക്സിസവും എൻ. എം. പിയേഴ്സൺ 2007 മാർക്സിസം
ഇടതുപക്ഷ നിലപാടുകളും തുടരേണ്ട പോരാട്ടങ്ങളും പിണറായി വിജയൻ 2014 ഇടതുപക്ഷം
ടിപി വധം തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ 2014 രാഷ്ട്രീയം
അരവിന്ദ് കേജ്രിവാൾ: ഇന്ത്യ സമ്പൂർണ്ണ ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് ജോണി എം.എൽ 2014 രാഷ്ട്രീയം
ഏകീകൃത സിവിൽകോഡ്: അകവും പുറവും ഹമീദ് ചേന്നമംഗലൂർ 2014 ഏകീകൃത സിവിൽകോഡ്
പരിസ്ഥിതിയും സോഷ്യലിസവും ക്രിസ് വില്യംസ് 2013 ലേഖനങ്ങൾ