കാൾ മാർക്സ് ജീവചരിത്രം

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
OUT
ദാർശനികരുടെ ദാർശനികനും വിപ്ലവകാരികളുടെ വിപ്ലവകാരിയുമായ കാൾ മാർക്സിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ജീവിതം. വി.അരവിന്ദാക്ഷൻ, പി.ഗോവിന്ദപ്പിള്ള, കെ.ഇ.കെ.നമ്പൂതിരി, എം.പി.പരമേശ്വരൻ എന്നിവർ ചേർന്നു വിവർത്തനം ചെയ്തിരിയ്ക്കുന്നു.
Title in English: 
Kaal maarksu jeevacharithram
ISBN: 
81-262-0283-1
Serial No: 
609
First published: 
0
No of pages: 
392
Price in Rs.: 
Rs.200
Edition: 
2009