കാൾ മാർക്സ് ജീവചരിത്രം

Booking count: 
1

ദാർശനികരുടെ ദാർശനികനും വിപ്ലവകാരികളുടെ വിപ്ലവകാരിയുമായ കാൾ മാർക്സിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ജീവിതം.
വി.അരവിന്ദാക്ഷൻ, പി.ഗോവിന്ദപ്പിള്ള, കെ.ഇ.കെ.നമ്പൂതിരി, എം.പി.പരമേശ്വരൻ എന്നിവർ ചേർന്നു വിവർത്തനം ചെയ്തിരിയ്ക്കുന്നു.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 609 കാൾ മാർക്സ് ജീവചരിത്രം OUT