ക്ലോണിങ് - ഡോളിയിൽ നിന്നും മനുഷ്യനിലെത്തുമ്പോൾ

In shelf: 
IN
ക്ലോണിങ് എന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയെ ലളിതമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം. ക്ലോണിങ്ങിന്റെ ചരിത്രവും വികാസപരിണാമങ്ങളുമാണു് ഉള്ളടക്കം. ഇന്നു് മനുഷ്യക്ലോണിങ് വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ക്ലോണിങ് സങ്കേതത്തിന്റെ നഷ്ടമാകുന്ന മാനുഷികമുഖവും ഈ പുസ്തകം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ക്ലോണിങ് ഗവേഷണത്തിന്റെ വർഷാനുചരിതം, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ക്ലോണിങ് അനുബന്ധമായി നിലനിൽക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ, ക്ലോണിങ് ശബ്ദാവലി എന്നിവ അനുബന്ധമായും.
Title in English: 
Kloningu - doliyil ninnum manushyaniletthumpol
ISBN: 
978-81-264-2073-5
Serial No: 
1254
First published: 
2008
No of pages: 
158
Price in Rs.: 
Rs.75
Edition: 
2008