നിത്യജീവിതത്തിലെ ശാസ്ത്രം

In shelf: 
IN
മൈലാഞ്ചിയില അരച്ചു കൈയിലിട്ടാൽ ചുവക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ടു്? ഇടവപ്പാതിയിൽ ഇടിമിന്നൽ കൂടാൻ എന്താണു കാരണം? തുടങ്ങി നിത്യജീവിതത്തിൽ നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾക്കു് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ഈ പുസ്തകം ഉത്തരം നൽകുന്നു. സ്കൂൾകുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്രദം.
Title in English: 
Nithyajeevithatthile shaasthram
ISBN: 
978-81-264-1793-3
Serial No: 
1264
First published: 
2007
No of pages: 
112
Price in Rs.: 
Rs.65
Edition: 
2009