ഭ്രഷ്ട്

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
OUT
ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളിൽനിന്നുള്ള കഥാവസ്തു തീക്കനൽപോലെ നമ്മെ പൊള്ളിക്കുന്നു. വ്രതശുദ്ധിയുള്ള ഭാഷ വശീകരിക്കുന്നു. മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ പ്രമുഖസ്ഥാനമലങ്കരിക്കുന്ന നോവലാണു് മാടമ്പിന്റെ 'ഭ്രഷ്ട്.'
Title in English: 
Bhrashtu
ISBN: 
81-264-0273-3
Serial No: 
1284
First published: 
1973
No of pages: 
136
Price in Rs.: 
Rs.65
Edition: 
2008