ഭ്രഷ്ട്

First published: 
1973
Catalog: 
Booking count: 
4

ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളിൽനിന്നുള്ള കഥാവസ്തു തീക്കനൽപോലെ നമ്മെ പൊള്ളിക്കുന്നു. വ്രതശുദ്ധിയുള്ള ഭാഷ വശീകരിക്കുന്നു. മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ പ്രമുഖസ്ഥാനമലങ്കരിക്കുന്ന നോവലാണു് മാടമ്പിന്റെ 'ഭ്രഷ്ട്.'

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 1284 ഭ്രഷ്ട് OUT