ഹിന്ദു ഛായയുള്ള മുസ്ലിം പുരുഷൻ

In shelf: 
LOST
നിസ്സഹായതയുടെ നിലവിളിപോലെ ആർത്തമാകുന്ന കഥകൾ. അപരിചിതവും അപൂർവ്വവുമായ അനുഭവപരിസരങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഇറങ്ങിനടപ്പുകൾ. അവിചാരിതമായ കഥാഗതികൾ. അടക്കിപ്പറയുന്ന ഭാഷയുടെ അടുക്കുകൾ. നടുക്കുന്ന വിചാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ. ഒരു ലെസ്ബിയൻ പശുവിനും സംഘപരിവാറിനും ശേഷം ഇന്ദുമേനോന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കഥകളുടെ സമാഹാരം.
Title in English: 
Hindu chhaayayulla muslim purushan
ISBN: 
81-264-1548-7
Serial No: 
1339
First published: 
2007
No of pages: 
78
Price in Rs.: 
Rs.40
Edition: 
2007