ഹിന്ദു ഛായയുള്ള മുസ്ലിം പുരുഷൻ

First published: 
2007
Booking count: 
1

നിസ്സഹായതയുടെ നിലവിളിപോലെ ആർത്തമാകുന്ന കഥകൾ. അപരിചിതവും അപൂർവ്വവുമായ അനുഭവപരിസരങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഇറങ്ങിനടപ്പുകൾ. അവിചാരിതമായ കഥാഗതികൾ. അടക്കിപ്പറയുന്ന ഭാഷയുടെ അടുക്കുകൾ. നടുക്കുന്ന വിചാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ. ഒരു ലെസ്ബിയൻ പശുവിനും സംഘപരിവാറിനും ശേഷം ഇന്ദുമേനോന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കഥകളുടെ സമാഹാരം.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 1339 ഹിന്ദു ഛായയുള്ള മുസ്ലിം പുരുഷൻ LOST