രാഗലയം

In shelf: 
IN
നോബൽ സമ്മാനനേതാവ് ആന്ദ്രേഷീദിന്റെ വിഖ്യാത നോവലിന്റെ പരിഭാഷ. അന്ധയായ ഒരു ബാലികയുടെയും അവളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്തീയപുരോഹിതന്റെയും കഥയാണു് രാഗലയം. വരൾച്ച ബാധിച്ച മനസ്സുകളിൽ കാരുണ്യത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും മഴവില്ലു വിടർത്തുന്നു രാഗലയം.
Title in English: 
ragalayam
ISBN: 
81-226-0563-X
Serial No: 
1407
First published: 
2006
No of pages: 
64
Price in Rs.: 
Rs.40
Title Ref: 
Edition: 
2006