സ്നേഹിച്ചു തീരാത്തവർ

In shelf: 
IN
പ്രണയധീരത കൈവിടാത്ത മനസ്സുകൾ എവിടെയെവിടെയുണ്ടോ, അവിടെയെല്ലാം പിന്നെയുംപിന്നെയും സ്നേഹം ജനിക്കുമെന്ന ശുഭകാമനയോടെ ഈ കാവ്യം സ്നേഹിച്ചുതീരാത്തവരുടെ ജീവനസംഗീതമോ അതിജീവനസംഗീതംതന്നെയോ ആയിത്തീരുന്നു.
Title in English: 
Snehicchu theeraatthavar
ISBN: 
81-264-1586-x
Serial No: 
1415
First published: 
2007
No of pages: 
72
Price in Rs.: 
Rs.50
Edition: 
2009