ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ്

O. En. Vi. Kuruppu

രചനകൾ

Title Catalog Tags Year Shelf
1 മയിൽപ്പീലി കവിത 1964
IN - 82
2 അഗ്നിശലഭങ്ങൾ കവിത 1971
IN - 95
3 ഒരുതുള്ളി വെളിച്ചം, അക്ഷരം കവിത 1974
IN - 125
4 വളപ്പൊട്ടുകൾ ബാലസാഹിത്യം 1980
IN - 0
5 ഭൂമിക്ക് ഒരു ചരമഗീതം കവിത 1984
IN - 0
6 മൃഗയ കവിത 1989
112
7 ഉജ്ജയിനി കവിത 1994
194
8 സ്വയംവരം കവിത 1995
150
9 പുഷ്കിൻ: സ്വാതന്ത്ര്യബോധത്തിന്റെ ദുരന്തഗാഥ കവിത പഠനം 1999
119
10 പുഷ്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യബോധത്തിന്റെ ദുരന്തഗാഥ ജീവചരിത്രം 1999
120
11 പാഥേയം മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾ 1999
IN - 135
12 ഈ പുരാതന കിന്നരം കവിത 2000
0
13 ഒ എൻ വിയുടെ കവിതകൾ ~ ഒരു ബൃഹത്സമാഹാരം കവിത 2001
IN - 1291
14 ക്ഷണികം പക്ഷേ കവിത 2002
IN - 92
90
15 ഞാനഗ്നി കവിത 2005
IN - 100
16 സ്നേഹിച്ചു തീരാത്തവർ കവിത 2007
IN - 72
IN - 72
17 അർദ്ധവിരാമങ്ങൾ കവിത 2009
IN - 94
18 അരികിൽ നീ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ സിനിമ, ഗാനം 2015
IN - 215
19 പോക്കുവെയിൽ മണ്ണിലെഴുതിയത് ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ 2015
IN - 240