ഒരുതുള്ളി വെളിച്ചം, അക്ഷരം

In shelf: 
IN
Title in English: 
Oruthulli veliccham, aksharam
ISBN: 
978-81-264-2121-3
Serial No: 
811
First published: 
1974
No of pages: 
125
Price in Rs.: 
Rs.65
Edition: 
2008