ഹരിതദർശനം - ജോൺസിയുടെ ആത്മകഥ

In shelf: 
IN
പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുക മാത്രമായിരുന്നില്ല, അതിന്റെ വഴികളിലൂടെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകകൂടിയായിരുന്നു ജോൺസിയുടെ പ്രകൃതിദർശനത്തിന്റെ പൊരുൾ. ഒരു കാലഘട്ടമത്രയും കേരളത്തിലെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു് ജീവവായു നൽകിയ ജോൺസിയുടെ എഴുതപ്പെടാതെ പോയ പരിസ്ഥിതി അറിവുകളുടെ ഏടുകളാണു് ഈ ആത്മകഥ അനാവരണം ചെയ്യുന്നതു്.
Title in English: 
Harithadarshanam - jonsiyute aathmakatha
ISBN: 
978-81-8264-769-5
Serial No: 
1433
First published: 
2009
No of pages: 
176
Price in Rs.: 
Rs.100
Edition: 
2010