കഥയില്ലാത്തവന്റെ കഥ

In shelf: 
IN
നിറവാർന്ന വെളിച്ചമാണു് പാലൂരിന്റെ കവിതയും ജീവിതവും. ആത്മകഥയ്ക്കുമുണ്ടു് ഈ പ്രകാശം. കാലുഷ്യങ്ങളില്ല, ആത്മനിന്ദകളില്ല. ജീവിതത്തെ പ്രസാദമധുരമായി മാത്രം കാണാൻ ശീലിച്ച ഒരാൾ. വരും തലമുറയ്ക്കായി ഒരു പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഗ്രന്ഥം. ചെറുകാടിന്റെ ജീവിതപ്പാതപോലെ, തിക്കോടിയന്റെ അരങ്ങുകാണാത്ത നടനെപ്പോലെ, പി.കുഞ്ഞിരാമൻനായരുടെ കവിയുടെ കാൽപാടുകൾപോലെ, ജീവിതത്തിന്റെ പ്രകാശഗോപുരവുമായി എം.എൻ.പാലൂർ നടന്നുവരുന്നു.
Title in English: 
Kathayillaatthavante katha
ISBN: 
93-80884-20-6
Serial No: 
1434
First published: 
2011
No of pages: 
424
Price in Rs.: 
Rs.300
Edition: 
2011