തുറക്കാത്ത ജനലുകൾ

In shelf: 
OUT
പുരുഷനു് താൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന വഴികളിലൂടെ മാത്രമേ സ്ത്രീ സഞ്ചരിക്കാവൂ എന്ന ശാഠ്യമുണ്ടു്. എന്നാൽ സ്ത്രീക്കാകട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം സ്വപ്നം പോലും കാണാനാവില്ല. വൈരുദ്ധ്യാത്മകമായ ഈ ലോകത്താണു് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ജനലുകൾ തുറന്നിട്ടുകൊണ്ടു് വാസന്തി കലഹിക്കുന്നതു്.
Title in English: 
Thurakkaattha janalukal
ISBN: 
93-80884-52-4
Serial No: 
1437
First published: 
2011
No of pages: 
136
Price in Rs.: 
Rs.105
Edition: 
2011
Language: