തുറക്കാത്ത ജനലുകൾ

First published: 
2011
Catalog: 
Booking count: 
1

പുരുഷനു് താൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന വഴികളിലൂടെ മാത്രമേ സ്ത്രീ സഞ്ചരിക്കാവൂ എന്ന ശാഠ്യമുണ്ടു്. എന്നാൽ സ്ത്രീക്കാകട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം സ്വപ്നം പോലും കാണാനാവില്ല. വൈരുദ്ധ്യാത്മകമായ ഈ ലോകത്താണു് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ജനലുകൾ തുറന്നിട്ടുകൊണ്ടു് വാസന്തി കലഹിക്കുന്നതു്.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 1437 തുറക്കാത്ത ജനലുകൾ OUT