ഊർമിള

In shelf: 
IN
സ്വന്തം ജീവിതത്തെ ആത്മബലിയാക്കിത്തീർത്ത ഒരുവളുടെ സഹനപർവങ്ങളാണു് ഈ നോവൽ. ഭർത്തൃസാന്നിദ്ധ്യം പോലും നിർദ്ദയം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയോടു് കലഹിക്കുന്ന ലക്ഷ്മണപത്നിയായ ഊർമ്മിളയുടെ പുനർവായനയാണിതു്.
Title in English: 
Oormila
ISBN: 
81-8423-213-6
Serial No: 
1642
First published: 
2012
No of pages: 
132
Price in Rs.: 
Rs.105
Title Ref: 
Edition: 
2012