ഓർക്കുന്നുവോ എൻ കൃഷ്ണയെ...

In shelf: 
IN
ജീവിതത്തിന്റെ സാത്വിക വിശുദ്ധി തേടുന്ന കുറേ കഥാപാത്രങ്ങളും അവരെ ചൂഴ്ന്നുനില്ക്കുന്ന കൃഷ്ണ എന്ന പെൺകുട്ടിയുമാണു് ഈ കൃതിയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു. അതിഗാഢമായ ഒരു മനുഷ്യബന്ധത്തിന്റെ കഥ പറയുകയാണു് രഘുനാഥ് പലേരി. ഒരുപക്ഷേ ഈ നോവലിനെ ആകർഷകമാക്കുന്ന ഘടകവും രഘുനാഥ് എന്ന എഴുത്തുകാരന്റെ കഥ പറയാനുള്ള അത്ഭുതാവഹമായ സിദ്ധിയാണു്.
Title in English: 
Orkkunnuvo en krushnaye...
ISBN: 
81-8423-160-1
Serial No: 
1643
First published: 
2009
No of pages: 
267
Price in Rs.: 
Rs.200
Edition: 
2011