തൈക്കാവിലെ പുരാണം

In shelf: 
OUT
മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും ഒരുപോലെ കടന്നുവരുന്ന ഒരു സൂഫികഥയുടെ ഈണവും താളവും ചേർന്നതാണു് ഈ നോവലിന്റെ സൌന്ദര്യം. പാമ്പും പുഴുവും ഉറുമ്പും സമരസപ്പെടുന്ന ജീവിതദർശനമാണു് ഈ നോവൽ മുൻനിർത്തുന്നതു്. കല്മഷമേശാത്ത നാടൻജീവിതവും ചാരുത പകരുന്ന അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളും ഇഴപടരുന്ന ഐതിഹ്യവും കെട്ടുകഥകളും ചരിത്രവും കൂടിക്കുഴയുന്ന അപൂർവസുന്ദരമായ ആഖ്യാനമാണു് തൈക്കാവിലെ പുരാണം.
Title in English: 
Thykkaavile puraanam
ISBN: 
93-80884-96-6
Serial No: 
1648
First published: 
2012
No of pages: 
235
Price in Rs.: 
Rs.180
Edition: 
2012